วัดธาตุน้อย

ข้อมูลทั่วไป

วัดธาตุน้อย
(เจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์)
๒๘๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐
คณะสงฆ์ภาค ๑๖

ประวัติวัดธาตุน้อย

    วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ในเขตตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ที่เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น พ่อท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เป็นเทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองนครเลื่อมใส นับถือเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  โดยประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุและสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย ในโลงแก้วประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ปัจจุบันสรีระ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประดิษฐ์ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ณวัดธาตุน้อย(เจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์) จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วย สังขาร พ่อท่านคล้ายซึ่งว่ากันว่าแข็งเป็นหิน ที่ชาวบ้านนับถือและศรัทธาด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหล เข้ามาสักการบูชากันมากยิ่งขึ้น 

    พ่อท่านคล้ายเป็นนักก่อสร้าง นักประพันธ์ และนักปฏิบัติวิปัสสนา พ่อท่านคล้ายได้มรณภาพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๓ รวมอายุ ๙๖ ปี 

    วักธาตุน้อยมีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๖ ไร่ เป็นที่ของ นายกลับ งามพร้อม ได้มอบถวายแก่พ่อท่านคล้าย พ่อท่านได้ก่อสร้าง วัดธาตุน้อย (วัดพระธาตุน้อย) ขึ้นเมื่อเพื่อบรรจุพระสารีริกธาตุ และ ได้บรรจุสรีระของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดธาตุน้อย จึงเป็น เจดีย์อนุสรณ์สถานของพ่อท่านคล้าย และเป็นที่เคารพ นับถือ ศรัทธา ของประชาชนมากมายอีกด้วย

    ปัจจุบัน พระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย(เจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์) ได้พัฒนาปรับปรุง ก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกมากมาย เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของพ่อท่านคล้าย ปัจจุบันได้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะ สิ่งต่างๆภายในวัดธาตุน้อย เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่ได้แห่หลั่งไหลกันมาทุกวันอย่างไม่ขาดสาย เพื่อไหว้ขอพรและกราบสรีระของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดธาตุน้อย(เดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์)อีกด้วย

วัดธาตุน้อย(เจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์)